Pooblastila inšpektorja na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru

28. 02. 2019

Pooblastila inšpektorja

Pooblastila inšpektorja na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku. Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico.

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

 • pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov,
 • vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,
 • pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju, ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
 • zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
 • pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
 • brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
 • brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
 • brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
 • fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete,
 • reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
 • zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
 • opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora

Nazaj