Nadzor inšpektorja za varnost in zdravje pri delu

06. 10. 2022

Inšpektorat za delo lani izrekel za 3,5 milijona evrov glob

Inšpektorat RS za delo je lani opravil 38.624 inšpekcijskih pregledov, leta 2020 denimo 14.118. Na področju delovnih razmerij je izvedel 23.639 pregledov, na področju varnosti in zdravja pri delu 4549 in na področju socialnih zadev 436. Ob tem je izrekel za 3,5 milijona evrov glob, kar je 600.000 evrov manj ...
19. 2. 2021

Inšpektorat za delo lani ugotovil več kot 8.000 kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu

V letu 2020 se je zaradi epidemije covid-19 povečalo število nadzorov, ki so jih opravili na inšpektoratu za delo. Na področju varnosti in zdravja pri delu so jih opravili okoli 7.000, kar je 2.000 več kot leto prej. Pri tem so ugotovili več kot 8.000 kršitev in izdali 3.500 ukrepov, ...
30. 9. 2020

Najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij glede na poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2019

Avtor: Tanja Bohl
Z vidika ugotavljanja razmer in kršitev na področju delovnopravne zakonodaje je pomembno vsakoletno poročilo Inšpektorata RS za delo[1] (v nadaljevanju-IRSD), ki ga vsako leto do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto IRSD predloži ministrstvu pristojnemu za delo. Gre za obširen dokument, ki se nanaša predvsem na: (i) navedbo zakonov, ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 7. 2020

Inšpektorat za delo lani izrekel za 4,1 milijona evrov glob

Inšpektorat RS za delo je lani opravil 14.118 inšpekcijskih pregledov, in sicer 8013 na področju delovnih razmerij, kjer beleži krepko rast prijav, 5891 na področju varnosti in zdravja pri delu ter 214 na področju socialnih zadev. Ob tem je izrekel za 4,1 milijona evrov glob. Kljub vse večjemu obsegu dela ...
03. 10. 2019

Naloge inšpektorjev

Inšpekcijski nadzor kot nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov je sistemska funkcija pri oblikovanju in izvajanju oblasti. Opravlja se po uradni dolžnosti. Potreben je v represivnem pogledu, vendar pomeni tudi močno preventivno in partnersko silo družbenega razvoja. Njegova značilnost je seveda avtoritarnost, oblastnost, vendar je namenjen tudi ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2019

Mednarodni pravni viri

Pravne osnove varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji izhajajo iz mednarodnih pravnih virov. Nekaj glavnih je povzetih v nadaljevanju: Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Uradni list FLRJ, mednarodne pogodbe, št. 5/56) Za delovanje inšpekcije za delo so zelo pomembna določila Konvencije Mednarodne ...
Samo za aktivne naročnike:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike