Video seminarji

07. 9. 2023

Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011).Delodajalci so dolžni vplive nevarnih ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Posebej pomembna je za vse, ki stroje proizvajate, in za vse, ki ste uporabniki strojev. Oceno tveganja, izjavo o skladnosti in vsebino tehnične dokumentacije morate izdelati v skladu z Direktivo o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnikom ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 12. 2022

Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav, Varstvo pri delu

Veliko podjetij se sooča s pomanjkanjem kadra vzdrževalcev z ustreznimi znanji in veščinami.Pomanjkljiva znanja in izkušnje kadra vzdrževalcev neizogibno pomenijo zastoje, zamujene roke in visoke stroške. Ker pa predstavlja kader vzdrževalcev dobesedno podaljšano roko proizvodnje, se utegne to prej ko slej odraziti v poslovnem uspehu samega podjetja.Zato je ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 3. 2022

Pregled skladiščnih regalov

Delodajalec mora, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, zagotoviti, da:imajo tla skladišč, pod katerimi se nahajajo drugi prostori, na vhodih vidno označeno dovoljeno obremenitev;je v skladiščih s površino večjo od 1000 m2 jasno in vidno označena razmejitev med ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 4. 2021

Ergonomija na delovnem mestu

Ukvarjanje z ergonomijo na delovnih mestih je izjemno pomembno, saj s tem delodajalci vplivate tudi na zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa se zmanjšajo tveganja za številne zdravstvene težave. Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela namreč povzročita različne zdravstvene težave. Le-te vplivajo na zmanjšano učinkovitost zaposlenih ter višje odsotnosti z ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 4. 2021

Inšpekcijski nadzor obveznih preventivnih ukrepov delodajalca v času izrednih razmer

Delodajalec je odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.Delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo ...
26. 2. 2021

Odgovornost vodij glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Vodenje sodelavk oziroma sodelavcev je nenehen proces vplivanja nanje, da delajo tisto, kar vodja meni, da mora biti opravljeno, pri čemer na rezultat pomembno vplivajo lastnosti vodje, lastnosti posameznikov v skupini, ki je vodena, ter okoliščine v katerih vse skupaj poteka.
Samo za aktivne naročnike:
27. 1. 2021

Novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti – kaj prinaša in njegova uporaba v praksi

Ocene požarne ogroženosti predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom.Zavezanci za izdelavo te ocene so lastniki ali uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 12. 2020

Odvetnik odgovarja: Delo od doma

Avtor: Tanja Bohl
Kako urediti pravila v podjetju, pred pričetkom uvajanja dela od doma (pravno in z vidika VZD)?Kako urediti pogodbo o zaposlitvi (sklenitev nove pogodbe, odpoved prejšnje)?Obveščanje inšpektorata za delo (pravila in potrebna dokumentacija)?Kako vse urediti v čim krajšem času, s čim manj stroški?Kako določiti višino nadomestila za ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2020

Požarna varnost

Trend intervencij je v porastu. Gasilci imajo največ dela in težav pri gašenju požarov; prednačijo intervencije pri požarih v objektih. Po vrhu vsega pa žal opažamo, da podjetja in ustanove v času ukrepov proti COVID-19 ne upoštevajo dovolj požarnovarnostnih ukrepov.
Samo za aktivne naročnike:
07. 4. 2020

Nujni krizni ukrepi in krizno komuniciranje

V Sloveniji se je število okuženih s koronavirusom v samo 14-ih dneh povzpelo na 319 primerov, neuradno pa naj bi jih bilo vsaj petkrat toliko. Vseh nas je strah, da ne bomo naslednji med njimi; toliko bolj, koliko spremljamo situacijo v tujini. Vsak izmed nas je v nekem delovnem procesu, ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 4. 2020

Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu – obveznosti delodajalca in strokovnega delavca za varnost pri delu

Z letošnjim letom so začele veljati novosti, vezane na:strokovne delavce, ki potrebujejo usposabljanje;na pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu.Novi pojav koronavirusa pa je odprl dodatne pristojnosti in odgovornosti delodajalca in tudi strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu.Video seminar je ...
Samo za aktivne naročnike: