Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

27. 10. 2021

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011)

Strokovni delavci za varnost pri delu ugotavljajo, da jim izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi predstavlja enega največjih strokovnih izzivov, saj vključuje interdisciplinarno znanje z različnih področij.

26. maja 2021 je začel veljati novi Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS št. 72/2021 z dne 11. 5. 2021), ki določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katerekoli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi, ker se delodajalci soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe in poklicne bolezni.

Vabljeni na online seminar 8. 11. 2021, kjer vam bo strokovnjak dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem. predstavil:

Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu

 • Zakonske osnove pri obvladovanju kemičnih snovi na delovnem mestu
 • Identifikacija nevarnih kemičnih snovi
 • Izbira ustrezne metode za izdelavo kemične ocene
 • Postopek izdelave kemijske ocene tveganja- modificirana metoda AUVA
 • Praktični primeri
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu, kot osnova za izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s standardom SIST EN 689

Predstavitev glavnih sprememb Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, 72/21)

 • Predstavitev novih mejnih vrednosti in BAT vrednosti, razlike glede na prejšnji pravilnik
 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti

Implementacija novega pravilnika in standarda SIST EN 689:2018 pri izvajanju meritev kemičnih snovi na delovnem mestu

 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti
 • Predstavitev SIST EN 689, ki podaja strategijo oz. navodilo, na kakšen način, po možnosti s čim manj reprezentativnimi meritvami, vendar z zadostno mero zaupanja, lahko ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo izpostavljeni koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti
 • Standard SIST EN 689 natančno podaja navodila glede načrta meritev, izvajanja meritev, števila meritev, vrednotenje rezultatov, interval meritev ter hkratne izpostavljenosti več kemičnim snovem
 • Izvajanje meritev kemičnih snovi v praksi

Glavne koristi udeležbe na online seminarju:

 • Razumevanje zakonodaje in njeno pravilno uporabo v vašem podjetju
 • Pravilen postopek izdelave ocene tveganja
 • Odgovori na vaša vprašanja tudi po dogodku

Več: Online seminar

Nazaj