Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

14. 7. 2021

V uradnem listu (Ur.l. RS, št. 72/2021) je bil objvaljen nov pravilnik:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katerekoli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Izjeme so opredeljene v 2. členu

(1) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim oziroma mutagenim snovem, razen če ta pravilnik določa višjo raven varnosti in zdravja pri delu.

(2) Ta pravilnik se ne uporablja za prevoz nevarnega blaga oziroma nevarnih kemičnih snovi, razen če ta pravilnik določa višjo raven varnosti in zdravja pri delu.

(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za dela, pri katerih so delavci izpostavljeni ionizirajočem sevanju.

Pravilnik vsebuje tudi 4 priloge:

  • seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljuenost
  • zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti
  • prepovedi
  • kazalo po CAS številkah

Več: Uradni list

Nazaj