Postopek delodajalca pri nezgodi in poškodbi pri delu

09. 11. 2023

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.

Dolžnost delodajalcev je zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, a vendar se poškodbe pri delu dogodijo pogosto. Tudi zaradi nezadostne skrbnosti in pazljivosti delavcev. Zato je za vsakega delodajalca bistveno, da pozna svoje obveznosti v primeru, ko se pripeti poškodba delavca pri delu ter o ukrepih redno obvešča delavce.

Kako naj torej postopa delodajalec, ko se pripeti nezgoda pri delu?

Najprej je treba delavca ustrezno zdravstveno oskrbeti. Nato se pripravi zapisnik o nezgodi, v katerem mora delodajalec čim bolj natančno opistai nezgodo in opredeliti vse okoliščine, ki so do nezgode privedle. Priporočljivo je tudi, da delodajalec zbere podpise ali izjave sodelavcev in morebitnih ostalih udeležencev, ki so bili priča dogodku. Na podlagi tega delodajalec opravi prijavo poškodbe ustreznim institucijam po opisanem postopku v nadaljevanju:

Prijava na Inšpektorat RS za delo (IRSD)

Delodajalec mora Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela).

Prijava na ZZZS in NIJZ

Zaradi izvajanja nalog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora delodajalec prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan bolniške odsotnosti z dela.

Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT

S 1. septembrom 2022 se je papirni obrazec ER-8 ukinil. Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavo nezgode in poškodbe pri delu uredi prek portala SPOT:

 • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času,
 • na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca,
 • vpisani podatki bodo posredovani na IRSD, ZZZS ter NIJZ,
 • če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika),

Postopek za delodajalce, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije

V primeru, da delodajalec ni vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), nezgodo prijavi na papirnatem obrazcu, imenovanem Prijava NPD. Ko obrazec izpolni, ga v fizični ali elektronski obliki dostavi na ZZZS. Tamkajšnji referent potem potrebne podatke vnese v portal SPOT.

Postopek zavarovanca/delavca pri izbranem osebnem zdravniku

Na portalu SPOT delodajalec izpolni le splošni del obrazca ePrijave NPD. Po oddani prijavi se podatki prek zalednega sistema ZZZS (on-line sistem) nato prenesejo do izbranega osebnega zdravnika.

Zavarovanec/poškodovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), mora, potem ko delodajalec izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca.

Zavarovanec mora pri osebnem zdravniku:

 • urediti bolniško odstotnost,
 • sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu in,
 • obvestiti, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT, in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Delodajalec zaradi različnih razlogov lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu – splošni del obrazca.

Razlogi za preklic so lahko naslednji:

 • preklic, ker je bil naveden napačen zavarovanec/poškodovanec,
 • preklic zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu - mora prijavitelj obvezno izpolniti dodatno polje obrazložitev,
 • preklic zaradi napačnih podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi,
 • preklic samo na IRSD zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

Preklic že oddane ePrijave NPD uredite prek portala SPOT.

Vir: Spot.gov.si

Pomembno: V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu zagotoviti vsem svojim delavcem (tudi študentom in dijakom)!

Nazaj