Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

14. 6. 2024

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija je pripravil nekaj usmeritev glede ravnanja delodajalca in delavca v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela.

1) V PRIMERU POŠKODBE PRI DELU

Kot vam je znano, morajo delodajalci v primeru delavčeve nezgode in poškodbe pri delu od 1. septembra 2022 dalje izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu prek sistema SPOT, izvajalci zdravstvenih storitev (izbrani osebni zdravniki) pa morajo izpolniti zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek zalednega informacijskega sistema ZZZS (on-line sistem).

Ker delodajalci velikokrat ne obvestijo svojih delavcev, da so in kdaj so na portalu SPOT izpolnili splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu, posledično zavarovanci ne obvestijo svojih izbranih osebnih zdravnikov, da je le-ta zdravniku že na voljo v sistemu in da lahko izpolnijo zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pogosto pa se tudi zgodi, da delavec, ki se je poškodoval, kljub dejstvu, da je seznanjen z izpolnjeno prijavo s strani delodajalca, ne obvesti svojega izbranega osebnega zdravnika, da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu že na voljo in ga ne zaprosi za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca. Tako zdravstveni deli Prijav nezgode in poškodbe pri delu s strani izbranih osebnih zdravnikov velikokrat ostanejo neizpolnjeni in posledično prijava ni popolna. Zaradi navedenega ZZZS prosi, da ob vsaki poškodbi pri delu delavca obvestite:

  • da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu s strani delodajalca uspešno izpolnjen v sistemu SPOT;
  • da mora nemudoma o izpolnjenem splošnem delu Prijave nezgode in poškodbe pri delu obvestiti svojega izbranega zdravnika in ga zaprositi za izpolnitev zdravstvenega dela Prijave.

2) GLEDE IZDAJE ELEKTRONSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA V PRIMERU ZAČASNE NEZMOŽNOSTI ZA DELO

ZZZS prosi tudi, da ponovno obvestite svoje delavce, da morajo za izdajo elektronskega bolniškega lista (eBOL) pravočasno kontaktirati svojega osebnega zdravnika oziroma ustrezno ambulanto, če nimajo izbranega osebnega zdravnika, saj le-ta eBOL-a ne izda avtomatično, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in pacientom ter na način, ki ga opredeli zdravnik (npr. ob kontrolnem pregledu pacienta, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po elektronski pošti ...). To pomeni, da mora delavec svojega osebnega zdravnika opozoriti (ob zaključku bolniškega staleža oziroma najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati eBOL), da ga pravočasno izda. Priporočamo, da delavci to, ali je eBOL izdan in ali je bil izdan s pravilnim razlogom zadržanosti in za pravilno obdobje zadržanosti, spremljajo na portalu zVEM ali preko aplikacije za mobilne naprave zVEM. Elektronska potrdila o zadržanosti (eBOL in elektronska potrdila o darovanju krvi oz. ePODK) se nahajajo pod rubriko Kartoteka --> Potrdila o zadržanosti.

3) V PRIMERU IZDAJE PREDLOGA IMENOVANEMU ZDRAVNIKU

Prav tako se mora delavec pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom glede izdaje Predloga imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo, ko je za odločanje pristojen imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V primeru utemeljenih razlogov za podaljšanje začasne zadržanosti od dela naj delavec opozori svojega osebnega zdravnika, da posreduje predlog imenovanemu zdravniku ZZZS vsaj 5 dni pred iztekom končnega datuma zadnje odobritve.

ZZZS prosi, da o navedenem ravnanju obvestite svoje delavce.

ZZZS bo obvestil tudi različne predstavnike delodajalcev, kot so sindikati, zbornice in združenja delodajalcev, in jih zaprosil, da prek različnih sredstev informiranja seznanijo svoje člane.

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija

Nazaj