Delodajalci so tudi v času epidemije dolžni izvajati vse ukrepe za varnost in zdravje delavcev

20. 4. 2020

Dolžnost delodajalcev za varnost in zdravje tudi v času epidemije

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov v ta namen tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo. Z vidika usposobljenosti delavcev za varno delo je delodajalec dolžan (na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu; ZVZD-1) usposobiti delavce za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Prav tako mora zagotoviti občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo tudi za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode, in to v rokih, ki niso daljši od dveh let. Delodajalec je torej tudi v trenutnih razmerah dolžan usposabljati delavce za varno opravljanje dela in izvesti usposabljanje delavcev, ki se zaposlujejo, da jim tako zagotovi večjo varnost in zdravje pri delu, pri tem pa mora upoštevati aktualne okoliščine in spoštovati priporočila zdravstvene stroke. Teoretično in praktično usposabljanje se lahko izvede tako, da imajo posamezniki med seboj zagotovljeno ustrezno razdaljo, najboljše pa je, da se usposabljanje izvede kar za vsakega posameznika posebej. Enako velja tudi za periodične preizkuse usposobljenosti v primeru ugotovljenih večjih nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni. Delodajalci in njihovi strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu imajo pri usposabljanju delavcev za varno delo zelo pomembno vlogo, saj jih morajo v trenutnih razmerah usposabljati in ozaveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti epidemije covid-19.

Več na: TUKAJ

Nazaj