Dostop do podatkov v zdravniškem postopku

03. 8. 2021

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali imate od ZVD pravico pridobiti e-mail, ki vsebuje dopisovanje med vami in vašim delodajalcem ter v katerem ste imenovani in je uporabljen v vašem zdravstvenem postopku in je del tega postopka. 

Na podlagi informacij, ki ste jih posredovali na IP, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo neobvezno mnenje IP:

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) v 5. členu določa seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki pacientu omogoča, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je natančneje urejen v 41. členu ZPacP. Skladno s prvim odstavkom tega člena ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj; fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti; verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Skladno z drugim odstavkom istega člena se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Skladno s tretjim odstavkom tega člena mora izvajalec zdravstvene dejavnosti to pravico pacientu omogočiti takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve. Pacient lahko pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti vloži zahtevo največ dvakrat mesečno.

Pravica do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo se pacientu lahko omeji le z zakoni s področja zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb. Vpogled v lastno zdravstveno dokumentacijo pa lahko izjemoma zavrne tudi zdravnik, če glede na okoliščine oceni, da bi pacientu takšna seznanitev povzročila resno zdravstveno škodo (t. i. terapevtski privilegij oziroma obzirni molk zdravnika).

Kljub temu, da zakon ne predpisuje posebne oblike za vložitev zahteve, zaradi lažjega dokazovanja o vložitvi zahteve svetujemo, da se jo vloži pisno oziroma zahteva pisno potrdilo o vložitvi. Zahtevo se lahko vloži tudi na obrazcu »ZPacP 41-3«, ki je dostopen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/.

Zoper molk izvajalca zdravstvenih storitev (tj. če na vašo zahtevo ne odgovori v roku petih delovnih dni) ali zoper zavrnilni odgovor je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Neobvezni obrazec za pritožbo »ZPacP 41« je dostopen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/.

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na spletni strani IP www.tiodlocas.si. Več o tem, kako lahko dostopate do svoje zdravstvene dokumentacije, pa si lahko preberete tudi na povezavi https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-dostopate-do-svoje-zdravstvene-dokumentacije/.

Vir: Informacisjki pooblaščenec

Nazaj