Pravne podlage varnosti in zdravja pri delu

11. 4. 2024

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Pravilnik je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dne 21. julija 2023, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024.Ročno premeščanje bremen v skladu s tem pravilnikom pomeni vsako opravilo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali premikanje bremena s človeško silo in druga ...
08. 1. 2024

Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

V medresorko usklajevanje je šel Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.Rok za oddajo komentarjev je 24. 1. 2024.Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri deluVir: e-Demokracija

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 1. 2024

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

V medresorsko usklajevanje je šel Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu.Rok za oddajo komentarjev je 24. 1. 2024.Predlog pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri deluVir: e-Demokracija

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 9. 2023

Postopek ugotavljanja začasne odsotnosti z dela - praktični primer

Avtor: Tanja Bohl
Delavec je že dalj časa v bolniškem staležu. Delodajalec je namreč prejel odločbi, kjer je navedeno, da je delavec upravičeno odsoten v obdobju med 7. 7. do 31. 7. 2021. Od dne 1. 8. 2021 dalje je v skladu z odločbo delavec zmožen za delo. Delavec je javil, da je ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Regresni zahtevki zavodov

Regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ[1]Zavod (ZZZS) ima na podlagi 86. člena ZZVZZ pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe. Če je škodo namenoma ali iz malomarnosti povzročil delavec pri delu ali v ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi kršitve obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu in regresni zahtevki zavodov

UvodDelodajalec je skladno s 45. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1] dolžan zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev pri delu v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Če delodajalec te obveznosti ne izpolni in zaradi opustitve ukrepov varnosti in zdravja pri delu delavcu nastane ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in psihosocialna tveganja pri delu

Obravnava psihosocialnih tveganj   Psihosocialna tveganja pri delu v najširšem pomenu besede so številne neustrezne ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Finančna obveznost delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu

Avtor: Tanja Bohl
Že Zakon o delovnih razmerjih[1] vzpostavlja splošno obveznost delodajalca, da zagotavlja varne in zdrave delovne razmere. V skladu s 45. členom ZDR-1 mora delodajalec zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. ZDR-1 napotuje na Zakon o varnosti in zdravju ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Usposabljanje zaposlenih, glede na zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu

Pomen usposabljanja Večina ukrepov, ki jih zakonodaja opredeljuje kot delodajalčeve dolžnosti, je naravnanih v preprečevanje in odvrnitev nevarnosti v zvezi z delom, ki lahko ogrozijo delavca, ga poškodujejo ali zaradi njih zboli. Torej so to preventivne aktivnosti, katerih cilj je zavarovati delavca v njegovem delovnem okolju. Najpomembnejša dolžnost delodajalca, poleg ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Obveznosti delodajalca in strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu

  Obveznost delodajalca glede opravljanja strokovnih nalog varnosti pri delu Varnost in zdravje delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, je treba zagotavljati z izvajanjem ustreznih ukrepov, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem tveganj pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, ter z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi ...
Samo za aktivne naročnike: