Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu

22. 12. 2020

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

V Uradnem listu RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020 je bil objavljen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov ...
26. 10. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila določb za javni sektor

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 (ZZUOOP) zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 spreminja in dopolnjuje določbe: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19), Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2020

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 je bil objavljen Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2020

Zakonodaja glede osvetlitve na delovnem mestu

Osvetlitev na delovnem mestu
13. 12. 2018

ZDR-1 in psihosocialna tveganja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa: 6. člen (prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov) (1) Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2018

Naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu glede usposabljanja

Naloge strokovnega delavca pri delodajalcu, kot jih določa zakon, so: svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj; izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti; opravlja obdobne preiskave škodljivosti v ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 10. 2018

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2018

Program strokovnega izpita

Strokovni izpit (tudi samo splošni del strokovnega izpita) obsega pisni in ustni del. Program splošnega dela strokovnega izpita: Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu klasifikacija pravnih virov, zakon o varnosti in zdravju pri delu, podzakonski akti o varnosti in zdravju pri delu (delovna mesta, gradbišča, delovna oprema, osebna ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Vsebina standarda ISO 45001

Z zgornjo sliko lahko nadaljujemo o vsebini standarda. Novost standarda je razširjeno 4. poglavje – Kontekst organizacije. V njem sta pomembni novosti, in sicer kontekst organizacije ter razumevanje in potrebe zainteresiranih strani. Organizacija bo morala definirati zunanji in notranji kontekst organizacije oz. kako lahko dejavniki obeh vplivajo na želene ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojih členih opredeljuje tudi dolžnosti in obveznosti v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih (ZVZD-1). Podrobneje pojasnjujemo in komentiramo posamezne najpomembnejše člene. 3. člen (uporaba zakona) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in ...
Samo za aktivne naročnike: