Pravne podlage varnosti in zdravja pri delu

24. 8. 2023

Notranji pravni viri o varnosti in zdravju pri delu

Notranji pravni viri s tega področja so vsi tisti pravni viri, ki določajo pravila v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v Republiki Sloveniji. Delijo se na državne in avtonomne.DRŽAVNI (HETERONOMNI) pravni viri so tisti, za sprejemanje katerih ima pooblastilo država ali njeni organi. To so ustava, zakoni, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2023

Mednarodni pravni viri v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu

V svetovnem merilu so ti viri zlasti konvencije in priporočila mednarodnih organizacij (predvsem Mednarodne organizacije dela in Mednarodne zdravstvene organizacije).  Konvencija je univerzalen, obvezujoč pravni akt, ki so ga države, ki so ga ratificirale, dolžne spoštovati (v Republiki Sloveniji se mednarodni dogovori te vrste po 8. členu Ustave R Slovenije ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2023

V veljavi novi Pravilnik o poklicnih boleznih, ki se bo pričel uporabljati 1. maja 2023

V Uradnem listu RS, št. 25/2023 z dne 24.2.2023 je bil objavljen novi Pravilnik o poklicnih boleznih.Ta pravilnik določa:poklicne bolezni,dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
03. 6. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

Uradni list RS, št. 78/2022 z dne 2.6.2022
03. 8. 2021

Dostop do podatkov v zdravniškem postopku

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali imate od ZVD pravico pridobiti e-mail, ki vsebuje dopisovanje med vami in vašim delodajalcem ter v katerem ste imenovani in je uporabljen v vašem zdravstvenem postopku in je del tega postopka. 
23. 4. 2021

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je povezano z organizacijskimi, tehničnimi, socialnimi, ekonomskimi in še drugimi dejavniki, kar pomeni, da je ta dejavnost zelo kompleksna in zahtevna.
Samo za aktivne naročnike:
24. 3. 2021

Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

Avtor: Tanja Bohl
V tekstu je obravnavano delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov, in sicer opisuje določbe, ki se nanašajo na obveznosti delodajalca do sindikata, obveznost do obveščanja sindikata, ureja položaj sindikalnega zaupnika, varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa, varstvo sindikalnega zaupnika in obveznost delodajalca glede obračunavanja sindikalne članarine. Poleg obravnavanih členov ZDR-1 vsebuje ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2020

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

V Uradnem listu RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020 je bil objavljen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov ...
26. 10. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila določb za javni sektor

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 (ZZUOOP) zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 spreminja in dopolnjuje določbe: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19), Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2020

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 je bil objavljen Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri ...
Samo za aktivne naročnike: