V veljavi novi Pravilnik o poklicnih boleznih, ki se bo pričel uporabljati 1. maja 2023

28. 2. 2023

V Uradnem listu RS, št. 25/2023 z dne 24.2.2023 je bil objavljen novi Pravilnik o poklicnih boleznih.

Ta pravilnik določa:

 • poklicne bolezni,
 • dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
 • pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
 • postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.

S pravilnikom se na novo določa postopek ugotavljanja poklicnih boleznih in določa, da se ugotavljanje poklicne bolezni začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (interdisciplinarna skupina strokovnjakov). Vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni izpolni delavec. Z njegovim soglasjem lahko pri pripravi vloge sodeluje tudi pooblaščeni izvajalec medicine dela, specialist, ki je obravnaval bolezen, za katero se sumi, da je poklicna, izbrani osebni zdravnik ali strokovni delavec za varnost pri delu.

Na možnost, da gre pri bolezni delavca za poklicno bolezen, mora delavca opozoriti izvajalec medicine dela, njegov izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravnik, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec ali inšpektor, pristojen za delo. Pravilnik podrobneje predpisuje vsebino vloge za ugotavljanje poklicne bolezni in njene priloge.

Po postopku predpisanem v Pravilniku je z ugotovitvijo interdisciplinarne skupine strokovnjakov:

 • je potrjen obstoj poklicne bolezni,
 • ni ugotovljena poklicna bolezen ali
 • je podan sum na obstoj poklicne bolezni.

Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov je podlaga za odločanje o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov, s katero ugotovi obstoj poklicne bolezni ali ugotovi sum na obstoj poklicne bolezni, vroči delavcu, izbranemu osebnemu zdravniku in izvajalcu medicine dela sedanjega delodajalca. Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov, da ni ugotovljena poklicna bolezen, se vroči delavcu. Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov se posreduje v centralni register podatkov o pacientu.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) delodajalcu, pri katerem je ugotovljena vzročna zveza med poklicno boleznijo delavca in delovnim mestom ali delom, in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo posreduje obvestilo o potrjeni poklicni bolezni, ki vsebuje navedbo:

 • poklicne bolezni,
 • dela, pri opravljanju katerega je poklicna bolezen nastala, in vzročni dejavnik, zaradi katerega je nastala,
 • časovnega obdobja, v katerem se je delo iz prejšnje alineje opravljalo, in
 • za delodajalca, tudi osebnih podatkov delavca, ki jih delodajalec potrebuje v zvezi s prijavo poklicnih bolezni v skladu s predpisom, ki ureja varnost pri delu.

Sum na obstoj poklicne bolezni je ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov, da ni bila ugotovljena zanesljiva vzročna zveza med izpostavljenostjo in boleznijo. Delodajalcu, pri katerem je bil ugotovljen sum na obstoj poklicne bolezni, in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo KIMDPŠ posreduje obvestilo o sumu na obstoj poklicne bolezni, ki vsebuje navedbo:

 • poklicne bolezni, na katere obstoj se sumi,
 • dela, povezanega s sumom na poklicno bolezen,
 • časovnega obdobja, v katerem se je delo iz prejšnje alineje opravljalo.

Obvestilo o sumu na obstoj poklicne bolezni ne vsebuje podatkov o delavcu, ki je vložil vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni.

KIMDPŠ prijavi sum na obstoj poklicne bolezni in potrjeno poklicno bolezen v register poklicnih bolezni.

Del pravilnika so tudi priloge - Seznam poklicnih bolezni (Priloga 1), Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni (Priloga 2) in Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni (Priloga 3).

Pravilnik o Poklicnih boleznih začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2023. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03, 43/11 – ZVZD-1 in 96/12 – ZPIZ-2).

Podrobnejše določbe Pravilnika o poklicnih boleznih so dostopne na spletnih straneh Uradnega lista RS.

Vir: ZDS

Nazaj