Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu

03. 8. 2021

Dostop do podatkov v zdravniškem postopku

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali imate od ZVD pravico pridobiti e-mail, ki vsebuje dopisovanje med vami in vašim delodajalcem ter v katerem ste imenovani in je uporabljen v vašem zdravstvenem postopku in je del tega postopka. 
23. 4. 2021

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je povezano z organizacijskimi, tehničnimi, socialnimi, ekonomskimi in še drugimi dejavniki, kar pomeni, da je ta dejavnost zelo kompleksna in zahtevna.
Samo za aktivne naročnike:
24. 3. 2021

Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

Avtor: Tanja Bohl
V tekstu je obravnavano delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov, in sicer opisuje določbe, ki se nanašajo na obveznosti delodajalca do sindikata, obveznost do obveščanja sindikata, ureja položaj sindikalnega zaupnika, varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa, varstvo sindikalnega zaupnika in obveznost delodajalca glede obračunavanja sindikalne članarine. Poleg obravnavanih členov ZDR-1 vsebuje ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2020

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

V Uradnem listu RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020 je bil objavljen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov ...
26. 10. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila določb za javni sektor

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 (ZZUOOP) zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 spreminja in dopolnjuje določbe: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19), Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2020

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 je bil objavljen Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2020

Zakonodaja glede osvetlitve na delovnem mestu

Osvetlitev na delovnem mestu
13. 12. 2018

ZDR-1 in psihosocialna tveganja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa: 6. člen (prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov) (1) Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2018

Naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu glede usposabljanja

Naloge strokovnega delavca pri delodajalcu, kot jih določa zakon, so: svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj; izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti; opravlja obdobne preiskave škodljivosti v ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 10. 2018

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu

Samo za brezplačno registrirane uporabnike