Odgovorna oseba za mojo varnost in zdravje

16. 2. 2023

Obveznosti delodajalca v zvezi z varnim in zdravim delom so:

 • Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti (ocena tveganja, objava, posredovanje delavcem, omogočitev vpogleda)
 • Prva pomoč (sprejetje ukrepov za zagotovitev prve pomoči)
 • Varstvo pred požarom in evakuacija (sprejetje ukrepov za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo, imenovanje pooblaščenih oseb)
 • Nevarnost za nasilje tretjih oseb (kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, ureditev DM in oprema, ki tveganje zmanjša)
 • Nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje (sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje, obvladovanje)
 • Predhodno varstvo (dati v uporabo objekt le, če ima ustreza dovoljenja)
 • Uporaba nevarnih snovi (v uporabo delavcem le, če imajo ustrezen varnostni list)
 • Resna, neposredna in neizogibna nevarnost (takoj obvestiti delavce, če obstaja tveganje, ob nastanku ustavitev dela)
 • Strokovni delavec za varnost pri delu (za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu)
 • Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu (načrtovati, zagotoviti sredstva in način spremljanja izvajanja)
 • Izvajalec medicine dela (zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela)
 • Zdravstveni pregledi (zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu)
 • Obveščanje in seznanjanje delavcev
 • Usposabljanje delavcev
 • Pisni sporazum na skupnih deloviščih
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju (delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi)
 • Posvetovanje (delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja, posredovati izjavo o varnosti z oceno tveganja)
 • Prijave inšpekciji (vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen)

Vendar pa imajo tudi delavci svoje obveznosti:

 • v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo vključno z varnostnimi napravami
 • v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z njenim namenom
 • takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb
 • sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo
 • odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu
 • ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc
 • ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
10 pravil varnega dela.png

Vir: Seminar Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi, avtorica Željka Kutuja

Nazaj