Akcija nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti

10. 1. 2024

Inšpekcija za okolje Inšpektorata za okolje in energijo je v letu 2023 izvedla akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) pri gospodarskih subjektih, ki dajejo v Republiki Sloveniji (RS) na trg električno in elektronsko opremo, embalažo (embalirano blago ali servisno embalažo), baterije in akumulatorje ter plastične proizvode za enkratno uporabo.

V kolikor so zavezanci dolžni izpolnjevati obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti, morajo biti vpisani v evidenco proizvajalcev. V okviru navedene akcije so se identificirali proizvajalci, ki niso bili vpisani v evidenco proizvajalcev in/ali so se s tem izogibali izpolnjevanju obveznosti PRO, kar pomeni, da imajo koristi od dejanj in prizadevanj drugih proizvajalcev brez plačila predpisanih stroškov za ravnanje z odpadki oziroma delitve teh stroškov.

Proizvajalčeva razširjena odgovornost velja za osem različnih skupin proizvodov. V akciji se je preverjalo izpolnjevanje pogojev vpisa v evidenco proizvajalcev pri štirih skupinah proizvodov, in sicer za odpadno električno in elektronsko opremo, odpadno embalažo, odpadne baterije in akumulatorje ter odpadne plastične proizvode za enkratno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo PRO za te odpadke. V akciji se je izpolnjevanje obveznosti PRO preverjalo pri 159 zavezancih, pri katerih je bilo pri rednem pregledu (zavezancev iz letnega programa dela) ugotovljeno, da so hkrati tudi zavezanci za izpolnjevanje obveznosti PRO. Na področjih ravnanja z:

  • embalažo in odpadno embalažo je bilo opravljenih 151 inšpekcijskih nadzorov,
  • plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo 29 inšpekcijskih nadzorov,
  • baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi 30 inšpekcijskih nadzorov,
  • odpadno električno in elektronsko opremo pa 44 inšpekcijskih nadzorov.

V primeru ugotovljenih kršitev so bili odrejeni inšpekcijski ukrepi. Izdanih je bilo devet inšpekcijskih odločb, zaradi neizvršitve odločbe v roku pa še dva sklepa o dovolitvi izvršbe. Izrečenih pa je bilo tudi 20 opozoril po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo so bile izdane štiri odločbe - ena izpolnitev odločbe se nadaljuje v izvršilnem postopku in 20 opozoril. Šest odločb je bilo izdanih zavezancem, ki so dolžni izpolnjevati obveznosti PRO na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, enemu je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe, enemu je bilo izrečeno opozorilo. Ena ureditvena odločba in tri opozorila so bila izdana zavezancu PRO na področju ravnanja z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi. Na področju ravnanja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo so bila zavezancem PRO izdana le tri opozorila na zapisnik. Inšpekcijski nadzor pri posameznem zavezancu je lahko vključeval preglede z več področij hkrati, ki so bila predmet akcij.

Vir: Gov.si

Nazaj