Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022

13. 9. 2023

Vlada Republike Slovenije je 7. septembra 2023 na 68. redni seji obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Slika_Naslovnica-porocila_2022.png

Naslovnica poročila | Avtor: Uprava za jedrsko varnost

Poročilo, ki ga že več kot 30 let pripravlja Uprava za jedrsko varnost (URSJV) v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi, povzema vsa dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo v letu 2022. V poročanem letu je bil temeljni cilj jedrske in sevalne varnosti »varstvo ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj« dosežen.

Leto 2022 je na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočim sevanjem minilo brez pretresov. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala varno. Elektrarna je poročala o treh dogodkih, ki pa niso imeli vpliva na prebivalstvo ali okolje.

V letu 2022 je potekala gradnja zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva. V postopku za odobritev te spremembe v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) je bila izdana odločba o odobritvi spremembe in izveden je bil tehnični pregled stavbe po gradbenih predpisih. Prva kampanja prenosa izrabljenega goriva iz bazena v suho skladišče je bila izvedena v letu 2023.

Nadaljeval se je postopek tretjega občasnega varnostnega pregleda v NEK. V letu 2022 je URSJV izvajal pregled tematskih poročil za posamezne varnostne vsebine. V sklopu občasnega varnostnega pregleda je bilo v 17 varnostnih vsebinah določenih 180 najdb. Končno poročilo o občasnem varnostnem pregledu, ki bo vsebovalo tudi celovito oceno varnosti objekta ter načrt sprememb in izboljšav na podlagi najdb pregleda, bo v pregled in odobritev poslano na URSJV v letu 2023. Odobritev URSJV je pogoj za nadaljnje 10-letno obratovanje NEK.

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor Republike Slovenije je potekal postopek presoje vplivov NEK na okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043. Obravnavane so bile vse okoljske teme, med njimi tudi potresna varnost, izboljšave za zagotavljanje jedrske varnosti, odpornost proti podnebnim spremembam in zunanjim dejavnikom ter vpliv na Savo. V čezmejni presoji so sodelovale vse sosednje države in Nemčija.

V oktobru 2022 je potekal redni remont NEK. Remont je bil daljši kot planiran, predvsem zaradi zamud pri zamenjavi visokotlačne turbine. Kljub tej zamudi pa so druga dela potekala brez zapletov in profesionalno. Tudi v tem remontu so bili preventivno uvedeni ukrepi proti širjenju covida-19, kar pa ni bistveno vplivalo na izvedbo remontnih del.

Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II je v letu 2022 varno obratoval v stacionarnem in pulznem načinu, skupaj 153 dni. O dogodkih niso poročali. Reaktor so uporabljali predvsem kot vir nevtronov za obsevanje elektronskih komponent in drugih materialov, za usposabljanje in izobraževanje ter za nevtronsko aktivacijsko analizo.

Nadaljeval se je postopek tretjega občasnega varnostnega pregleda raziskovalnega reaktorja TRIGA in objekta vroče celice. V letu 2022 je potekala priprava tematskih poročil za posamezne varnostne vsebine v skladu z odobrenim programom.

Agencija za radioaktivne odpadke je nadaljevala dejavnosti za izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. V letu 2022 je bilo po končani javni razgrnitvi in čezmejni presoji izdano gradbeno dovoljenje za objekte odlagališča, zoper katerega je bila na upravno sodišče vložena tožba. Gradbeno dovoljenje za infrastrukturne objekte odlagališča v 2022 še ni bilo izdano. Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti in ravnanja vpletenih organov je izziv, da bodo skladiščne kapacitete za tovrstne odpadke v NEK zapolnjene, odlagališča pa še ne bo, še vedno zelo aktualen.

Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu še ni bilo zaprto, težave s plazenjem hribine niso bile rešene, zato se iskanje rešitev za zaprtje odlagališča nadaljuje.

Monitoring radioaktivnosti v okolju je v letu 2022 potekal brez težav. Na podlagi rezultatov meritev ugotavljamo, da je obremenitev prebivalcev Slovenije zaradi prisotnosti umetnih radionuklidov v okolju pod vsemi zakonsko določenimi mejami in primerljiva s prejšnjimi leti. Prav tako je obratovalni monitoring pri vseh zavezancih potekal po predvidenih letnih programih, aktivnosti izpuščenih radioaktivnih snovi v okolje pa so bile pod avtoriziranimi mejnimi vrednostmi. Posledično je bila tudi obremenitev prebivalcev manjša od predpisane in zanemarljiva v primerjavi z vedno prisotnim naravnim ozadjem.

Leta 2022 ni bilo večjih težav pri izvajalcih sevalnih dejavnosti. URSJV je obravnaval skupno 34 interventnih zadev, skoraj polovica pa je bilo povezanih z nadzorom pri novih zavezancih za izvajanje meritev poštnih pošiljk.

V luči podnebno-energetske krize se v Republiki Sloveniji že nekaj časa resno razmišlja tudi o možnosti širitve programa uporabe jedrske energije v miroljubne namene. Izkušnje primerljivih držav v Evropi in svetu kažejo, da so eden od osnovnih pogojev za takšno širitev tudi pravočasna krepitev institucionalnega upravnega okvirja ter strateški ukrepi glede zagotavljanja potrebnega znanja in števila kompetentnih strokovnjakov vseh deležnikov. URSJV že nekaj časa opozarja, da se v Sloveniji vse bolj soočamo z izzivom zagotavljanja zadostnega števila strokovnjakov s potrebnimi kompetencami na različnih področjih jedrske in sevalne varnosti, tudi v luči menjave generacij. Če je zdaj opazno pomanjkanje zlasti v javnem sektorju, bo ob dodatnih potrebah pomanjkanje prizadelo tudi vse druge deležnike, zato bi bilo treba čim prej analizirati stanje z oceno predvidenih potreb po zagotavljanju potrebnih kompetenc na različnih področjih jedrske in sevalne varnosti in predvideti mehanizme za njihovo zagotavljanje.

Vir: Gov.si

Nazaj