Poškodba delavke na dogodku kot poškodba na delu

19. 9. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Delavka se je v soboto udeležila športnih iger vrtcev. V tem času se je delavka poškodovala in je sedaj v bolniškem staležu.
Organizatorju smo morali posredovati število prijavljenih, ne pa tudi poimenskega seznama. Vsaka delavka se je prostovoljno odločila za sodelovanje na igrah. Udeležba na tem dogodku je bila prostovoljna in ni to bil uradni delovni dan.
Ali gre v tem primeru za poškodbo na delovnem mestu?

Odgovor:

Na podlagi 19. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list št. 72/06, s spremembami) se za poškodbo pri delu in za poklicno bolezen štejejo poškodbe in bolezni v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22) opredeljuje poškodbe pri delu v 66. členu, in sicer določa, da se za poškodbo pri delu šteje poškodba, ki je posledica neposrednega ali kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je taka poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan. Za poškodbo pri delu se šteje tudi, če je na opisani način poškodba povzročena na službeni poti ali na redni poti od stanovanja do delovnega mesta in nazaj, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec. Za poškodbo pri delu pa se šteje tudi obolenje, ki je neposredna in izključna posledica naključja ali višje sile med opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Čeprav gre za organizirano športno aktivnost, ki je posredno povezana tudi z delodajalcem, ne gre za poškodbo na delovnem mestu, saj delavka na igrah ni v okviru svoje delovne obveznosti. Udeležba na igrah je bila namreč prostovoljna.

Nazaj