Izjava o varnosti z oceno tveganja

04. 9. 2023

Izpostavljenost obremenitvam

Delavec je izpostavljen obremenitvam (external stress /angl./; Belastung /nem./; charge /franc./). Te nastopajo posamično ali skupaj, simultano ali sukcesivno. Podobne so glasbeni partituri, v kateri imajo glasbila svojo intenziteto, frekvenco in trajanje. Glede na spreminjanje modalitet nastajajo različni učinki z različnimi dimenzijami.Posledica obremenitev je obremenjenost, modificirana s človekovimi dispozicijami. ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2023

Zdravstveni del ocene tveganja

Vloga in naloge medicine dela
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2023

Ocena tveganja, pomen in priprava ter najpogostejše napake

Ocena tveganjaOceno tveganja je kot pojem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v mednarodnem prostoru prva opredelila Direktiva o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989, imenovana tudi Okvirna direktiva. Ta je v 3. členu določala, da ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2023

Izjava o varnosti z oceno tveganja: Ocenjevanje tveganja – namen in priprava

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) med ključnimi nalogami delodajalca, v povezavi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, določa, da mora delodajalec pisno oceniti vsa tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki naj ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2020

Varnost in zdravje pri delu od doma

Avtor: Tanja Bohl
Nedavna izkušnja z epidemijo je številne delodajalce prisilila k začasni odredbi opravljanja dela od doma.Pravna podlaga za enostransko odreditev opravljanja dela na domu je 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Metodologija ocenjevanja tveganja

Metodologija ocenjevanja tveganja ni predpisana, vendarle pa mora izbrana metodologija zajeti vsa tveganja in nevarnosti, ki v procesu dela obstajajo. Zajeti mora tudi v vse pogoje in okoliščine dela za vse delavce ter za vse druge osebe, ki se lahko iz kateregakoli vzroka znajdejo v procesu dela. V praksi se ...
Samo za aktivne naročnike: