Zakonodaja glede osvetlitve na delovnem mestu

29. 1. 2020 | Avtor: Jernej Jenko

Osvetlitev na delovnem mestu

V Sloveniji imamo po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 43/2011) sprejeta dva predpisa, ki neposredno navajata zahteve za osvetljenost na delovnih mestih. To sta Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011-ZVZD-1) in Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. l. RS, št. 30/2000, 73/2005 in 43/2011-ZVZD-1).

Oba pravilnika govorita predvsem o osvetljenosti, torej navajata skupno osvetljenost prostora, o preostalih parametrih pa govorita bolj načelno. Zato se mora strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu ob ocenjevanju delovnih razmer, meritvah in načrtovanju delovnega mesta naslanjati tudi na mednarodne standarde.

V Sloveniji poznamo v povezavi s svetlobo še dva predpisa, ki ju sicer v tem besedilu podrobneje ne obravnavamo, a vplivata na varnost in zdravje pri delu delavcev. Prvi je Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (Ur. l. RS, št. 34/2010, 43/2011-ZVZD-1), ki obsega optična sevanja, torej elektromagnetna sevanja z valovnimi dolžinami med 100 nm in 1 mm, torej od UV-spektra do infrardečega sevanja. Drugi predpis je v povezavi z varovanjem okolja in posredno tudi vpliva na varno delo, to je Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013).

Več si naročniki portala preberite v našem priročniku Varnost in zdravje pri delu.

Nazaj