Varovanje okolja

19. 4. 2024

Nove zahteve za čistejši zunanji zrak do leta 2030 s pravico do odškodnine – ESG 187

Onesnaženost zraka je še vedno najpomembnejši okoljski vzrok prezgodnjih smrti v EU. V tem pogledu so najhujša onesnaževala drobni delci, dušikov dioksid in ozon. Poleg tega ogroža okolje z zakisljevanjem, evtrofikacijo ter škodo v gozdovih, ekosistemih in na kmetijskih rastlinah. Danes evtrofikacija v dveh tretjinah ekosistemskih območij v EU presega ...
12. 4. 2024

Evropski parlament potrdil zaostritev okoljskih standardov za težka vozila

Evropski parlament je danes potrdil spremembe zakonodaje, ki prinašajo nove standarde za izpuste ogljikovega dioksida za težka vozila in uvajajo nove postopne cilje za obdobje do leta 2040. EU naj bi na račun dodatnega zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v cestnem tovornem prometu lažje dosegla svoje podnebne cilje.Spremembe, ki so ...
05. 4. 2024

Predstavitev Vodnika po trajnostni potrošnji in sistemskega pristopa za ukrepe razogljičenja

Vodnik po trajnostni potrošnji, ki ga je izdala Agencija za okolje (ARSO), predstavi potrošniške izdelke skozi njihove življenjske faze. Od rudarjenja in predelave surovin, do njihove proizvodnje in znotraj tega porabe materialov, energije, vode, kemikalij, ustvarjanja odpadkov, distribucije...
27. 3. 2024

Kaj se zgodi z odsluženimi baterijami električnih vozil?

Električna vozila so danes dostopnejša kot kdaj koli prej. Javne polnilne postaje so vse pogostejše, stroški namestitve domače polnilne postaje za električna vozila pa bistveno nižji kot v preteklosti.
25. 3. 2024

Smernice nadzorov inšpektorjev Inšpektorata za okolje in energijo v letu 2024

V strateških usmeritvah inšpektoratov, ki jih je potrdila vlada, Inšpektorat za okolje in energijo v letu 2024 načrtuje 6950 nadzorov. Izvedli bodo tudi sedemnajst akcij usmerjenih nadzorov.
13. 3. 2024

S pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev skrbimo za zdravje ljudi in varujemo okolje

Nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in okolje. Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Čebelarska zveza Slovenije pozivajo uporabnike k pravilni uporabi FFS.
08. 3. 2024

Poslanci soglasno podprli novelo o varstvu okolja

Nove zahteve glede monitoringa bodo morale biti prvič izpolnjene najpozneje v šestih mesecih
08. 3. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.
14. 2. 2024

Eko sklad bo za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil do 50 milijonov evrov

Eko sklad bo letos za ugodno kreditiranje naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov, izhaja iz finančnega načrta sklada, ki ga je na današnji sprejel vladni odbor za gospodarstvo. Dodelil bo tudi za 34,5 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti.
30. 1. 2024

Zakonodaja o zmanjšanju emisij fluoriranih plinov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Do leta 2050 je predvidena je popolna opustitev fluoriranih ogljikovodikov Evropski parlament je sprejel uredbo o ozonu škodljivih snoveh in uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih. Uredba o ozonu škodljivih snoveh uvaja zahteve za pridobivanje in recikliranje teh snovi v gradbenih materialih med prenovo (zlasti v izolacijskih penah). Uvaja tudi stroge ...