Požarna varnost

19. 9. 2023

Preventivni ukrepi varstva pred požarom

Preventivni ukrepi varstva pred požarom se začnejo že pri načrtovanju objekta. V sklopu projektne dokumentacije mora biti za zahtevnejše objekte izdelana študija požarne varnosti, za manj zahtevne pa zasnova požarne varnosti. Pred predajo objekta mora biti izpolnjen izkaz požarne varnosti objekta. To je tabelarični obrazec z navedbo zahtev iz študije ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 9. 2023

Pogoji za zagotovitev požarne varnosti na delovnem mestu in v objektu

Požarno preventivo v RS ureja Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) Za zagotavljanje požarne varnosti morajo biti na delovnem mestu in v objektu izpolnjeni nekateri pogoji: prostor mora biti ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 9. 2023

Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije

Na delovnem mestu ali v poslovnem objektu največje nevarnosti za požar pomenijo električne instalacije, kajenje, iskre, statična elektrika in tudi drugi dejavniki. Električne instalacije Nepravilnost na električnih napravah, instalacijah in opremi ter njihova nepravilna namestitev in uporaba največkrat privedejo do požara ali eksplozije. Pri tem je zelo nevarna preobremenjenost električnih ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2023

Izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je odgovoren lastnik ali uporabnik objekta.Delodajalec mora določiti odgovornega za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom - strokovno osebo. Strokovne naloge pri zagotavljanju varstva pred požarom so: organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom (glej poglavje Izobraževanje in usposabljanje),izdelava požarnega ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 8. 2023

Letošnja tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti je: požar v naravi

Namen letošnjega meseca požarne varnosti je širši javnosti podati informacijo o vzrokih za nastanek požara, opisati nevarnosti in napotke, kako lahko sami preventivno ravnajo, da preprečijo njegov nastanek, kaj naj storijo, če požar v naravi ogroža dom, ob evakuaciji in po vrnitvi domov.Že majhen izvor toplote (npr. ogenj, iskrenje, ...
08. 3. 2022

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Vir: https://skupnostobcin.si/novica/43027/
25. 2. 2022

Sprejet Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18.2.2022
21. 1. 2022

Zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je ...
31. 5. 2021

Potek izračuna ocene požarne ogroženosti za stavbo

Posamezni dejavniki so razvrščeni v tri skupine dejavnikov. Poleg opisov dejavnikov v preglednicah se upošteva tudi dodatna pojasnila/razlage dejavnikov, ki so sestavni del priloge 1 Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Ur.l. RS št. 180/2020).Razvrstitev dejavnikov:Osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene stavbe (O), ...
Samo za aktivne naročnike: