Požarna varnost

08. 3. 2022

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Vir: https://skupnostobcin.si/novica/43027/
25. 2. 2022

Sprejet Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18.2.2022
21. 1. 2022

Zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je ...
31. 5. 2021

Potek izračuna ocene požarne ogroženosti za stavbo

Posamezni dejavniki so razvrščeni v tri skupine dejavnikov. Poleg opisov dejavnikov v preglednicah se upošteva tudi dodatna pojasnila/razlage dejavnikov, ki so sestavni del priloge 1 Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Ur.l. RS št. 180/2020).Razvrstitev dejavnikov:Osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene stavbe (O), ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

V Uradnem listu RS 180/2020 je bil objavljen Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Ta pravilnik določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Ocene požarne ogroženosti, izdelane v skladu s tem pravilnikom, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2018

Napotki za izvajanje praktičnih usposabljanj za evakuacijo

Zakonodajalec je določil, da mora delodajalec v objektih, kjer je treba izdelati načrt evakuacije, vsako leto tudi izvesti praktično usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije. Obveza izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije ne pomeni, da moramo izvesti praktično vajo evakuacije iz objekta. Za evakuacijo se lahko praktično usposobimo tudi tako, da ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2018

Napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije

Vsak delodajalec mora imeti vsaj enega zaposlenega, ki je določen in usposobljen kot odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (v nadaljevanju: osebe, odgovorne za gašenje in evakuacijo). Že sam naziv te osebe pove obseg njenega dela in s tem tudi znanja, ki jih potrebuje. Ta oziroma te ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2018

Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom

Delodajalec mora vse zaposlene (ki delajo za nedoločen čas, določen čas, občasno, začasno, na podlagi raznih pogodb, tudi npr. preko študentskega servisa) usposobiti za varstvo pred požarom. Predpisi določajo vsebine, ki morajo biti zajete v programih, ter obvezo izdelave in sprejetja programa usposabljanja. Kjer je zaposlenih več različnih kategorij delavcev ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 10. 2018

Navodila za zunanje vzdrževalce naprav

Organizacija varstva pred požarom, vključno z nalogami in odgovornostmi V objektu (npr. vrtec) je za varstvo pred požarom odgovorna ravnateljica, za izvajanje ukrepov pa pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov (strokovni delavec). V vrtcu imamo tudi 5 pooblaščenih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacij, med katerimi sta vedno vsaj 2 ...
Samo za aktivne naročnike: